:: Mereka2 Yang CooL !!::

Thursday, February 17, 2011

JANJI ALLAH BAGI ORG YANG MAHU BERKAHWIN

JANJI ALLAH BAGI ORG YANG MAHUBERKAHWIN...

1-“Wanita-wanita yang keji adalah untuk lelaki yang keji, dan lelaki yang keji adalah buat wanita-wanitayang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalahuntuk lelaki yang baik dan lelaki yang baik adalahuntuk wanita-wanita yang baik (pula)”. (An Nuur : 26)

Bila ingin mendapatkan jodoh yang baik, maka perbaikilah diri. Hiduplah sesuai dengan ajaran Islamdan Sunnah Nabi-Nya. Jadilah lelaki yang soleh,jadilah wanita yang solehah. Semoga Allah memberikanhanya yang baik buat kita. Amin.

2-“Dan kahwinikanlah orang-orang yang bujang diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkahwin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan mereka dengankurniaan-Nya. Dan Allah Maha Luas (Pemberian-Nya) lagiMaha Mengetahui”. (An Nur: 32)

Sebagian para pemuda ada yang merasa bingung danbimbang ketika akan berkahwin. Salah satu sebabnya adalah kerana belum mempunyai pekerjaan. Dan yang peliknya ketika para pemuda telah mempunyai pekerjaanpun tetap ada perasaan bimbang juga. Sebahagian mereka tetap ragu dengan harta yang mereka dapatkan darigajinya. Dalam fikiran mereka terdetik, “adakah cukup untuk berkeluarga dengan gaji sekian?”.

Ayat tersebut merupakan jawapan buat mereka yang masih ragu untuk melangkah ke alam pernikahan kerana alasan ekonomi. Yang perlu ditekankan kepada para pemuda dalam masalah ini adalah kesanggupan untuk memberi nafkah, dan terus bekerja mencari nafkah memenuhi tuntutan berkeluarga. Bukan besarnya wang ringgit yang perlu dibimbangkan. Kelak, Allah akan menolong mereka yang berkahwin. Allah Maha Adil, bila tanggung jawabpara pemuda bertambah – dengan kewajiban menafkahi isteri-isteri dan anak-anaknya – maka Allah akan memberikan rezeki yang lebih. Tidakkah kita lihat kenyataan di dalam masyarakat, kebanyakan mereka yangbermula dengan kemiskinan, tidak mempunyai apa-apa ketika menikah, kemudian Allah memberinya rezeki yang melimpah-ruah dan mencukupkan segala kekurangannya?

3-“ Ada tiga golongan manusia yang berhak Allah tolong mereka, iaitu seorang mujahid fi sabilillah, seorang hamba yang menebus dirinya supaya merdeka dan seorang yang bernikah kerana ingin memelihara kehormatannya”.(HR. Ahmad 2: 251, Nasaei, Tirmidzi, Ibnu Majah hadisno. 2518, dan Hakim 2: 160)

Bagi siapa saja yang bernikah dengan niat menjaga kesucian dirinya, maka berhak mendapatkan pertolongandari Allah berdasarkan penegasan RasulullahShallallahu ‘alaihi wa sallam dalam hadis ini. Dan pertolongan Allah itu pasti datang.

4-“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasihdan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yangberfikir” (Ar Rum : 21)

5-“Dan Tuhanmu berfirman : ‘Berdoalah kepada-Ku,nescaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnyaorang-orang yang memalingkan diri dari menyembah-Kuakan masuk neraka Jahanam dalam keadaan hina dina’ ”.(Al Mu’min : 60)

Ini juga janji Allah ‘Azza wa Jalla, bila kita berdoakepada Allah nescaya akan diperkenankan-Nya. Termasukdi dalamnya ketika kita berdoa memohon diberikanpasangan hidup yang agamanya baik, cantik, taat dansbgnya.

Dalam berdoa perhatikan adab dan sebab terkabulnyadoa. Diantaranya adalah ikhlas, bersungguh-sungguh,merendahkan diri, mengadap kiblat, mengangkat keduatangan, dll.

Perhatikan juga waktu-waktu yang mustajab dalam berdoa. Di antaranya adalah berdoa pada waktu sepertiga malam yang terakhir dimana para malaikat turun dari langit dunia bersama-sama mengaminkan ,pada waktu antara azan dan iqamah, pada waktu turun hujan, dll.

Perhatikan juga penghalang terkabulnya doa. Diantaranya adalah makan dan minum dari yang haram, jugamakan, minum dari usaha dan sumber yang haram,melakukan apa yang diharamkan Allah, dll.

Manfaat lain dari berdoa bererti kita meyakinikekuasaan Allah, mengakui bahwa Allah itu tempat meminta, mengakui bahwa Allah Maha Kaya, mengakuibahwa Allah Maha Mendengar, dll.

Sebahagian orang ketika jodohnya tidak sampai-sampai maka mereka pergi ke dukun-dukun dan bomoh berhara pagar jodohnya lancar. Sebahagian orang ada juga yang menggunakan guna-guna dan sihir. Cara-cara seperti inijelas dilarang oleh Islam. Perhatikan hadis-hadisberikut yang merupakan peringatan keras dariRasulullah Sollallahu ‘alaihi wa sallam:

“Barang siapa yang mendatangi peramal nasib / dukun,lalu ia menanyakan sesuatu kepadanya, maka tidakditerima solatnya selama empat puluh malam”. (Hadissahih riwayat Muslim (7/37) dan Ahmad)

Telah bersabda Rasulullah sollallahu ‘alaihi wasallam, “Maka janganlah kamu mendatangi peramal-peramal nasib itu.” (Sahih riwayat Muslim juz7 hal. 35).

Telah bersabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam,“Sesungguhnya jampi-jampi (mantera) dan guna-guna(sihir) itu adalah (hukumnya) syirik.” (Hadis sahihriwayat Abu Daud (no. 3883), Ibnu Majah (no. 3530),Ahmad dan Hakim).

6-”Mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabardan solat”. (Al Baqarah : 153)Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan solat.Tentunya agar datang pertolongan Allah, maka kita jugaharus bersabar sesuai dengan Sunnah Nabi Sollallahu‘alaihi wa sallam. Juga harus solat sesuai Sunnahnyadan terbebas dari bid’ah-bid’ah.

7-“Kerana sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu adakemudahan”. (Alam Nasyrah : 5 – 6)

Ini juga janji Allah. Mungkin terasa bagi kita jodohyang dinanti tidak kunjung tiba. Segalanya terasasulit. Tetapi kita harus tetap berbaik sangka kepadaAllah dan yakinlah bahwa sesudah kesulitan itu adakemudahan. Allah sendiri yang menegaskan dua kalidalam Surah An- Nasyrah.

8-“Hai orang-orang yang beriman jika kamu menolong(agama) Allah, nescaya Dia akan menolongmu danmeneguhkan kedudukanmu”.(Muhammad : 7)

Supaya Allah Tabaraka wa Ta’ala menolong kita, makakita tolong agama Allah. Baik dengan berinfak dijalan-Nya, membantu penyebaran dakwah Islam denganpenyebaran buletin atau buku-buku Islam, membantupenyelenggaraan pengajian, dll. Dengan itu semogaAllah menolong kita.

9-“Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yangmenolong (agama)-Nya.Sesungguhnya Allah benar-benarMaha Kuat lagi Maha Perkasa”. (Al Hajj : 40)

10-“Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amatdekat”.(Al Baqarah : 214)

Itulah janji Allah. Dan Allah tidak akan menyalahijanjinya. Kalaupun Allah tidak / belum mengabulkan doakita, tentu ada hikmah dan kasih sayang Allah yanglebih besar buat kita. Kita harus berbaik sangkakepada Allah. Inilah keyakinan yang harus ada padasetiap muslim dan muslimah.

Jadi, kenapa ragu dengan janji Allah?
BACA JE? MEH LA KOMEN-MENGOMEN!

0 Yang mendoakan Cik Marjan Kurus..(^_^):

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...